REGULAMIN

programu on-line Akademii Psychologii Sportu

 1. Program obejmuje 215 godzin zajęć dydaktycznych. Godzina zajęć dydaktycznych trwa 45 minut.
 2. Program jest realizowany podczas dwudniowych spotkań on-line szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy.
 3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia dodatkowych 10 spotkań on-line (2*45min) raz w miesiącu w terminach podanych z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dwóch zjazdów w formie stacjonarnej – o czym poinformuje Uczestnika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej, wskazując miejsce i czas spotkania.
 5. Organizator w ramach Programu zapewnia dostęp do autorskich materiałów. Wszelkie prawa autorskie do Programu oraz wszelkich materiałów udostępnionych Uczestnikowi przed i podczas Zjazdów, objęte są ochroną prawno-autorską Organizatora i Uczestnik nie ma prawa do ich wykorzystania, łącznie z nazwą Programu oraz elementami graficznej identyfikacji Programu, w innym celu niż na własny użytego w związku z edukacyjnym udziałem w Programie.
 6. Organizator udostępni Uczestnikowi Materiały co najmniej tydzień przed planowanym Zjazdem w celu przygotowania się do zajęć. Obowiązkiem uczestnika jest przygotowanie się do zjazdu.
 7. Organizator dopuszcza, w razie zaistnienia takiej konieczności, zmiany w Programie w toku jego trwania, w tym zmiany personalne w obrębie ekspertów realizujących Program, pod warunkiem zachowania standardu i zakresu przedmiotowego Programu. Ewentualne zmiany, zostaną zakomunikowane Uczestnikowi z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Program jest prowadzony przede wszystkim w formie elektronicznej (on-line), co wymaga zapewnienia przez uczestnika infrastruktury informatycznej o minimalnych parametrach technicznych (stabilne łącze, komfortowe dla studenta i dla osób, z którymi współpracuje) oraz  posiadanie w pełni sprawnych narzędzi: mikrofon, kamera, słuchawki  niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach  zarówno w części wykładowej jak i pracy w grupach. Brak posiadania należytej infrastruktury informatycznej (sprzęt i łącze) nie zwalnia Uczestnika z wykonania Umowy, a w szczególności z uiszczenia opłat za Program.
 9. Organizator zastrzega sobie korzystanie z co najmniej dwóch programów on-line do przeprowadzenia zjazdów, o czym poinformuje Uczestnika.
 10. Uczestnik otrzymuje certyfikat programu jeśli jego absencja nie przekroczy 20% czasu zajęć dydaktycznych Programu tj. więcej niż 43 godziny dydaktyczne (1 godzina dydaktyczna = 45 minut), oraz wykona wszystkie projekty zaliczeniowe przewidziane w programie.
 11. Na 7 dni przed rozpoczęciem programu – odbędzie się spotkanie techniczne w celu przetestowania infrastruktury informatycznej (po stronie organizatora i uczestnika) niezbędnej do przeprowadzenia zjazdu on-line.
 12. Na 10 dni przed rozpoczęciem programu uczestnik otrzyma wszystkie dane niezbędne do zalogowania się do programu.
 13. Na każdy zjazd on-line uczestnik jest zobowiązany połączyć się 10 minut przed startem zajęć. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie.
 14. Podczas zajęć mikrofony pozostają wyciszone, włączane są tylko podczas pytań, refleksji oraz pracy grupowej w tzw. pokojach.
 15. Zajęcia są nagrywane przez Organizatora. Uczestnik nie nagrywa zajęć na własną rękę. Uczestnik otrzyma dostęp do nagranych zjazdów na platformie e-learningowej.
 16. W razie absencji podczas zjazdu Uczestnik otrzyma nagraną część wykładową bez części, w której odbywała się praca w grupach.
 17. Dane dostępu do platformy e-learningowej udostępnione Uczestnikowi, są wyłączną własnością uczestnika. Udostępnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone.
 18. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o wszelkich problemach związanych z nieobecnością na zajęciach lub problemami technicznymi w korzystaniu z udostępnionych platform prezentacyjnych i warsztatowych.
 19. Uczestnik jest zobowiązany nabyć we własnym zakresie materiały dydaktyczne, których nie zapewnia Organizator jako Materiały, takie jak: książki, podręczniki, artykuły naukowe.
 20. Uczestnicy komunikują się z Koordynatorem programu za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub zamkniętej grupy na messengerze. Wszystkie dane kontaktowe Uczestnik otrzyma na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Programu.